Veelgestelde vragen (FAQ) - Financieel - Controle Dossier

In dit stuk staat beschreven hoe je het financiële dossier voor de Accountant al voor zover mogelijk klaar kunt maken.

Standaard kunnen we u een set tabbladen voor uw administratie doormailen. Als u die zou willen ontvangen, neem dan contact met ons op via support@intelly.nl.

Onderstaand staat per tabblad beschreven hoe u uw dossier vanuit Intelly kunt controleren en de gegevens die u voor uw dossier nodig heeft kunt afdrukken.

Het is verstandig om de aangegeven controle punten na te lopen, zodat u een aantal voor de hand liggende checks zelf kunt uitvoeren. Dan is het voor uw accountant mogelijk om ze snel af te vinken, omdat u zelf al heeft kunnen constateren dat de aansluitingen in orde zijn.

Met navolgende link krijgt u een excel bestand welk u zelf kunt gebruiken
Voorbeeld excel bestand tbv controledossier accountant


Controle Dossier - Statuten(wijziging)
Controle Dossier - Kopie uittreksel kamer van koophandel
Controle Dossier - Bedrijfsactiviteiten / beschrijving
Controle Dossier - Jaarrekening voorgaand jaar
Controle Dossier - Inrichting administratie
Controle Dossier - Beginbalans
Controle Dossier - Kolommenbalans / mutatiebalans
Controle Dossier - (Afschrijving) immateriële vaste activa
Controle Dossier - Kopie investeringen
Controle Dossier - Afschrijvingsstaat materiële vaste activa
Controle Dossier - Kopie voorraadlijst materialen
Controle Dossier - Debiteuren subadministratie
Controle Dossier - Dubieuze debiteuren
Controle Dossier - Overlopende activa
Controle Dossier - Liquide middelen
Controle Dossier - Eigen vermogen
Controle Dossier - Kopie aandeelhoudersvergadering
Controle Dossier - Kopie aandeelhoudersregister
Controle Dossier - Langlopende leningen
Controle Dossier - Crediteuren subadministratie
Controle Dossier - Recapitulatie omzetbelasting
Controle dossier - Recapitulatie loonbelasting
Controle Dossier - Kopie laatste loonstroken
Controle Dossier - Kopie verzamelloonstaat
Controle Dossier - Dividend belasting
Controle Dossier - Vennootschapsbelasting
Controle Dossier - Specificatie rekening courant verhoudingen
Controle Dossier - Specificatie kruisposten
Controle Dossier - Specificatie overlopende passiva
Controle Dossier - Winst & verliesrekening
Controle Dossier - Uitdraai grootboekkaarten